Danning gjennom omsorg, lek og læring

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner o glivssyn og som er forankret i menneskerettighetene." Barnehagelovens paragraf1 Formål, 1.ledd.

 Omsorg

Vi vil at foreldrene skal være trygge på at vi gir barna deres god omsorg, er glade i og bryr oss om barna deres. Det gjør vi ved å være gode omsorgspersoner, og bestreber oss på å danne omsrogsfulle relasjoner til alle barna i barnehagen. Med en omsrogsfull relasjon mener vi at relasjonen mellom den voksne og barnet er preget av lydhørighet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill.

Det er viktig at ormsorg preger alle situasjoner gjennom en barnehagedag, og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, under måltider og påkledningssituasjoner. Omsorg i barnehagen handler om relasjon mellom personalet og barna, og barnas omsorg for hverandre.

Muligheten til å gi og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosialkompetanse.

Å se omsorg, oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter i sammenheng er viktig for oss i Søndre Dal Gård barnehage. Den ligger i bunnen for alt vi gjør og gjennomsyrer hele hverdagen vår. Omsorg og pedagogikk går om hverandre på den måten at vi viser omsorg i alle våre pedagogiske situasjoner.

 

 Lek

Leken har en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. Leken har en egenverdi i seg, og gir barnet glede. Samtidig kan leken også være en sakløser. Gjennom leken utforsker barnet miljøet rundt seg, og bearbeider det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv.

Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, fyskisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse.

Barna får impulser og inspirasjon til leken gjennom de opplevelsene de gjør seg.Vårt arbeid blir til barnas lek. Hverdagsaktiviteter, som å handle i butikken, lage mat, dekke bord osv. danner grunnlag for barnas rollelek her i barnehagen.

  • Lek er frivillig og skjer for moro skyld.
  • Leken skjer for lekens skyld.
  • Den er sitt eget mål.

 

Av erfaring vet vi at barn leker når de arbeider, de lærer når de leker, og arbeider når de lærer. Leken er barnets viktigste læringsarena, og gjennom leken får man venner på tvers av alder, og språklige og kulturelle ulikheter.

 

Læring

Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder i barnehagen. Personalet møter barnets undring og initiativ på en utforskende måte, slik at det i tråd med Aktiv-modellen danner grunnlag for et aktiv og utviklende læringsmiljø i barnehagen vår. De voksne tar utgangspunkt i det barna er opptatt av og interessert i til en hver tid.

Barnas interesser og spørsmål skal danne grunnlag og inspirere til temaer og læringsprosesser i barnehagen.

Gjennom vårt arbeid med Aktiv-modellen vil vi ha barn som oppsøker læringssituasjoner selv.

Vi er voksne som hjelper barna til å utforske og eksperimentere, til å søke nye utfordringer og undre seg over hva som skjer i barnehagen og verden rundt seg.